29 октября 2023 года - День общенационального траура в Республике Казахстан
Воскресенье, 23 июня

ТОО «Эко-Dump»

ТОО «Эко-Dump»: договор на оказание услуг по сортировке и захоронению твердо-бытовых отходов

Қазақстан Республикасының заңнамасында сәйкес белгіленген тәртіппен Көкшетау қаласы Әділет департаментінде тіркелген «Эко-Dump» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (БСН 170340033802), Жарғы негізінде әрекет ететін директоры М.С. Абишева атынан бұдан әрі көрсетілетін Қызметті беруші деп аталатын, бір жағынан және үй-жайдың Меншік иесі/Жалдаушысы (жеке тұрғын үй, пәтер, тұрақты тұруға арналған және пайдаланылатын жатақханадағы бөлме) бұдан әрі «Тұтынушы» деп аталатын, екінші жағынан, бірлесіп «Тараптар» деп аталатын, осы Шартты қатты тұрмыстық қалдықтарды сұрыптау және көму бойынша қызметтер көрсетуге (бұдан әрі – Шарт) төмендегілер туралы жасасты:

Шартта қолданылатын негізгі түсініктер:

1) «Қатты тұрмыстық қалдықтар», «ҚТҚ» — қатты түрдегі коммуналдық қалдықтар;
2) «Коммуналды қалдықтар» — тұрғылықты жерлерде пайда болатын тұтыну қалдықтары, соның ішінде адам өмір сүруінің нәтижесінде, сонымен қатар оларға құрамы және пайда болу сипаты бойынша жақын өндіріс қалдықтары;
3) «Сұйық қалдықтар» — сұйық түрдегі кез келген қалдықтар;
4) «Ірі өлшемді қалдық» — өзінің тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан және өзінің өлшемдері бойынша арнайы қоқыс шығаратын көліктермен тасымалдау мүмкіндігін жоққа шығаратын тұтыну және шаруашылық әрекет қалдықтары (тұрмыстық техника, жиһаз және т.б.);
5) «Қалдық шығаратын ұйым» — арнайы көлікпен коммуналды қалдықтарды шығарумен айналысатын ұйым;
6) «Құрылыс қалдықтары» — ғимаратттар мен жайларды немесе бөлек конструкторлық бөліктерді ажырату (монтаждан шығару) үрдісі кезінде, сонымен қатар құрылыс-монтаж және жөндеу-құрылыс жұмыстарын орындау кезінде пайда болатын қалдықтар;
7) «Тариф» — қалдықтарды сақтау орындарынан қайта өңдеу, орналастыру (көму), сақтау пункттеріне 1 текше метр (м3) ҚТҚ шығару сұрыптау және көму құны;
8) «ҚТҚ сұрыптау және көму» бойынша қызметті төлеу өлшемі»-көрсетілетін қызмет беруші белгілеген тәртіппен бекітілген қолданыстағы тарифке, сондай-ақ Кокшетау қаласы мәслихатының 2022 жылғы 7 қазан № С-22/9 шешімімен бекітілген Кокшетау қаласы бойынша ҚТҚ қалыптастыру және жинақтау нормаларына (бұдан әрі- ҚТҚ қалыптастыру және жинақтау нормалары) сәйкес белгіленген қызметті төлеу құны;
9) «Контейнерлік алаң (қоқыс жәшігі)» — тұрғын үйлерде/кеңсе ғимараттарында (оның ішінде тұрғын емес үй-жайларда) орналасқан үй-жайлардың иелері/жалға алушылары коммуналдық-тұрмыстық қалдықтарды жинаудың ортақ орыны (қалдықтарды жинаудың орталықтандырылған жүйесінің бөлігі).
10) «ҚТҚ полигоны» — қалдықтарды көму полигоны (бұдан әрі — полигон) деп экологиялық, құрылыс және санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес келетін қалдықтарды алып қою ниетінсіз оларды тұрақты орналастырудың арнайы жабдықталған орны түсініледі.

1. Шарт мәні

1.1. Осы Шарттың мәні ҚТҚ полигоныны аумағына қоқыс шығаратын ұйымдар бұдан әрі ҚШҰ ҚТҚ арнайы жиналатын аумақтардан (Контейнерлік алаңдардан) жеткізілген ҚТҚ сұрыптау және көму бойынша өтеулі қызметтер көрсетуі (бұдан әрі — қызметтер) және тұтынушының көрсетілген қызметтерге ақы төлеуі болып табылтын, Шарттың талаптарына сәйкес.
1.2. Қызмет беруші Тұтынушыға Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі негізінде ҚТҚ полигонында ҚТҚ сұрыптау және көму бойынша қызметтер көрсетеді.

2. Есептесу тәртібі және шарттары

2.1. Қызметті төлеу өлшемі Тариф өзгеруіне сәйкес орнатылады және өзгереді.
2.2. Көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеу үй-жайда (пәтерде, үйде) нақты тұратын адамдардың саны есебінен не үй-жайда тіркелген адамдардың саны есебінен (егер үй-жайда ішкі істер органдарының немесе жергілікті атқарушы органның деректері бойынша көп тұратын адамдар тіркелген жағдайда), ҚТҚ сұрыптау және көму үшін төленетін төлем тұратын нақты немесе тіркелген адамдар санына сәйкес есептей отырып жүзеге асырады.
Көрсетілетін қызметті беруші үй-жайда нақты тұру туралы деректер бойынша бұрын белгіленгеннен көп адамды тіркеу фактісін анықтаған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші қатты тұрмыстық қалдықтарды сұрыптау және көму үшін төлемақыны қайта есептеуді тіркелген адамдардың саны бойынша жүзеге асырады.
2.3. ҚТҚ шығару ҚТҚ сұрыптау және көму үшін төлем есепті айдан кейінгі айдың 25 күнінен кешіктірмей Қызмет беруші ұсынған төлем құжаттары негізінде есептік шотқа аудару немесе Қызмет көрсетуші кассасына ақша қаражаттарын енгізу арқылы жүргізіледі.
2.4. Тұтынушы және/немесе онымен бірге тұрып жатқан тұлғалар уақытша жоқ болған жағдайда, ол/олар жоқ болған уақытта Қызметтер үшін төлем алынбайды, бұл үшін еркін түрде өтініш және растаушы құжат (уақытша тұру орны бойынша тіркеу анықтамасы, емделу мекемесінің анықтамасы, жұмыс орнынан анықтама, емделу-демалыс жолдамасы, қонақүйде тұрғаны үшін төлем құжаты және т.б.) берілуі тиіс. Төлемді қайта есептеу үшін көрсетілген мән-жайлар Тұтынушы өтініш берген сәттен бастап назарға алынады.

3. Тұтынушы құқықтары мен міндеттері

3.1. Тұтынушы құқылы:
3.1.1. ҚТҚ-ны, «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының және ҚР Экологиялық Кодексінің талаптарына сәйкес қалдықтарды уақтылы сұрыптау және көму жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруға.
3.1.2. Қызметтердің төлем Өлшемі және Тарифтерін қолдануына қатысты ақпаратты алуға;
3.1.3. Оның құқықтары бұзылған жағдайда Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот арқылы қорғанысқа
3.2. Тұтынушы міндетті:
3.2.1. Осы Шартта көрсетілген мерзімде Қызметтерді уақытылы және толық көлемде төлеу;
3.2.2. Қызмет берушіге «ҚТҚ сұрыптау және көму» қызметі үшін төлем мөлшерін қайта есептеуге байланысты, соның ішінде тұрғын үйде (пәтерде) тұратын адамдардың саны өзгерген кезде кез-келген өзгерістер туралы ақпаратты уақтылы айқын түрде беру;
3.2.3. Тұрғын үйде тұратын нақты адамдар санын анықтау үшін Қызмет беруші өкіліне қажетті қолжетімділік пен жағдайларды қамтамасыз ету;
3.2.4. Тұрып жатқан тұрғын үйінен шығу күніне дейін азаматтық-құқықтық келісім-шарттарды жасаған жағдайда немесе жалдамалы тұрғын үйден шыққан кезде Қызмет берушімен толық есептесуді жүзеге асыру;
3.2.5. Пайда болған қалдықтарды олар үшін бөлінген арнайы уақытша сақтау орындарында (контейнерлік шығару жүйесі кезінде) немесе жеке тұрғын үй-жайларында тиеудің арнайы бөлінген орындарында орналасқан еркін түрдегі қақпағы бар өзінің қорабында (ыдысында) жинақтау;
3.2.6. Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасымен және осы Шартпен қарастырылған басқа міндеттерді орындау;

4. Қызмет берушінің құқықтары мен міндеттері

4.1. Қызмет беруші құқылы:
4.1.1. Қызметтер үшін Тұтынушыдан уақытылы және толық көлемде төлемді алу, және төлемдерді төлеу мерзімін бұзған жағдайда Шартпен қарастырылған шараларды қабылдауға;
4.1.2. Шарт бойынша көрсетілген Қызметтер үшін Тұтынушы төлем мерзімдерін бұзған жағдайда, Қызмет беруші Тұтынушыдан борыш сомасын және есептелген айыппұл мөлшерін ықтиярсыз тартып алу жолымен Қазақстан Республикасы сот органдарына өзінің мүліктік қызығушылықтарын қорғау үшін жүгінуге құқылы.
4.1.3. Шарттын 3.2.2. тармағында көрсетілген мән-жайлар анықталған жағдайда Қазақстан Республикасы заңнамасымен орнатылған тәртіпте көрсетілген қызметтер үшін тарифті сонымен бірге «ҚТҚ сұрыптау және көму» қызметі үшін төлем мөлшерін өзгертуге.
4.2. Қызмет беруші міндетті:
4.2.1. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сәйкес ҚТҚ полигонында қалдықтарды сұрыптауды және көмуді жүзеге асыру;
4.2.2. ҚТҚ полигонында Көкшетау қаласының жеке тұлғаларынан ҚШҰ жинаған қалдықтарды тәулік бойы қабылдау
4.2.3. Сұрыптау және көмеу ызметтері көрсетілген айдың келесі айының 15 күніне дейін Тұтынушыға төлем құжаттарын біріңғай есеп айырысу орталығы (БЕО) арқылы ұсынуға;
4.2.4. Қызметтер көрсетуші төлемді нақты тұрып жатқан адамдардын саны туралы мәліметтердін негізінде немесе азаматтарды тіркеу туралы мәліметтерге сәйкес, осы Келісімнің 2.2 тармағында ескертілгендей белгілеу;
4.2.5. Тұтынушыны ҚТҚ сұрыптау және көму Тарифтері мен ҚТҚ сұрыптау және көму шарттары өзгеруі туралы оларды енгізудің алдында кем дегенде 10 (он) күн бұрын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау жолымен хабардар ету;
4.2.6. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы Шартта көзделген өзге де міндеттемелерді орындауға міндетті.

5. Тараптардың жауапкершілігі

5.1. Қызмет беруші және Тұтынушы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес өзінің шарттық міндеттерін сәйкес дәрежеде орындамағаны немесе мүлдем орындамағаны үшін жауапкершілікке ие болады.
5.2. Қызметтерді уақытылы төлемеген жағдайда Тұтынушы Қызмет берушіге өсімді төлейді. Өсімді есептеу есепті айдан кейінгі айдың 26 күнінен бастап, әрбір төлем жасамаған күні үшін төленбеген соманың 0,1% мөлшерінде, бірақ төлем жасалмаған сомасының 10% -нан аспайтын жүзеге асырылады.
5.3. Айыппұл мөлшерін төлеу Тараптарды осы Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

6. Дауларды қарастыру тәртібі

6.1. Шарт бойынша даулар туындаған жағдайда, Тараптар олардың сот алдында реттеу үшін барлық шараларды қабылдауға міндеттенеді.
6.2. Туындаған даулар бойынша келісім жасалмаған жағдайда, олар Қазақстан Республикасы заңмен орнатылған тәртіпте сотта қарастырылуға жатады. Сонымен бірге, Шарт бойынша қарызды өндіріп алу туралы сот қызметтері көрсетілетін тұтынушының жылжымайтын мүлкі орналасқан жерде қаралады.
6.3. Шартпен реттелмеген барлық сұрақтар Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексі жағдайларымен, Қазақстан Республикасының Экологиялық Кодексімен, Көкшетау қаласының қолданыстағы абаттандыру Ережелерімен және Қазақстан Республикасының басқа нормативтік-құқықтық актілермен сәйкес қарастырылады.

7. Шарттың қызмет ету мерзімі

7.1. Шарт бұқаралық ақпарат құралдарында не көрсетілетін қызметті берушінің ресми интернет-ресурсында жарияланған және көрсетілетін қызметті беруші тұтынушы үшін ҚТҚ-ны сұрыптау және көму бойынша қызметтер көрсете бастаған күннен бастап күшіне енеді.

8. Форс-мажор жағдайлары

8.1. Тараптар Шарт бойынша өзінің міндеттерін орындамағаны немесе сәйкес дәрежеде орындамағаны үшін Шарт жасалғаннан кейін туындаған және оларды Тараптардың біреуі де алдын-ала мүмкін құралдармен болжай және болдырмай алмауы жауапкершіліктен еңсерілмейтін күш әсерінен туындаған жағдайы кезінде (апатты жағдайлар, апаттар, төтенше жағдай режимін енгізу және т.б., одан әрі – «Форс-мажор») босатылады.
8.2. Форс-мажор жағдайлары орын алған кезде Тараптар, егер Форс-мажор жағдайына түскен Тарап Форс-мажор жағдайының орын алғаны туралы басқа Тарапты хабардар етсе және олар әрекет етуі тоқтаған сәттен бастап Шарт міндеттерін орындауды жалғастырған жағдайда шарт міндеттерін сақтамағаны үшін материалды жауапкершіліктен босатылады.
8.3. Форс-мажор жағдайлары Қазақстан Республикасы Сауда-өндірістік палатасында куәландырылуы тиіс.

9. Ерекше жағдайлар

9.1. Тұтынушы қалдықтарды сұрыптау және көмуге қабылдайтын ұйыммен қалдықтарды сұрыптау және көму туралы шарттар жасаудан бас тартуға құқығы жоқ,
9.2. Осы Шарттың күшіне енуі оны қабылдағанға дейін туындаған өзара міндеттерді орындауда Тараптарды босатпайды.
9.3. Осы Шарт Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 387-бабына сәйкес жария болып табылады.

Тараптардың деректемелері

Қызмет беруші /Услугодатель:
«Эко-Dump» ЖШС
Мекен жайы: Көкшетау қ., Абай к., 85 ғим., 309 кабинет
БСН: 170340033802
ЖСК: KZ13601A321008199491
БеК: 17
Банк: «Народный Банк Казахстана» АҚ
БСК: HSBKKZKX

Директор _____________________ М.С. Абишева

М.О.

ТОО «Эко-Dump»
Адрес: город Кокшетау, улица Абая зд.85, кабинет 309
БИН: 170340033802
ИИК: KZ13601A321008199491
КБе: 17
Банк: АО «Народный Банк Казахстана»
БИК: HSBKKZKX
Директор _____________________ Абишева М.С.

М.П.

____________________________________________________________

Товарищество с ограниченной ответственностью «Эко-Dump», зарегистрированное в установленном законодательством Республики Казахстан порядке в Департаменте юстиции г. Кокшетау, (БИН 170340033802), именуемое в дальнейшем Услугодатель, в лице Директора Абишевой М.С., действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны и Собственник/Наниматель помещения (индивидуальный жилой дом, квартира, комната в общежитии, предназначенная и используемая для постоянного проживания) именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, далее совместно именуемые как «Стороны», заключили настоящий Договор на оказание услуг по сортировке и захоронению твердо – бытовых отходов (далее — Договор) о нижеследующем:

Основные понятия, используемые в Договоре:

1) «Твердые бытовые отходы», «ТБО» — коммунальные отходы в твердой форме;
2) «Коммунальные отходы» — отходы потребления, образующиеся в населенных пунктах, в том числе в результате жизнедеятельности человека, а также отходы производства, близкие к ним по составу и характеру образования;
3) «Жидкие отходы» — любые отходы в жидкой форме;
4) «Крупногабаритный мусор» — отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и др.), утратившие свои потребительские свойства и по своим размерам исключающие возможность транспортировки специальными мусороуборочными машинами;
5) «Мусоровывозящая организация» — организация, осуществляющая вывоз коммунальных отходов специализированным транспортом;
6) «Строительный мусор» — мусор, образовавшийся в процессе разборки (демонтажа) зданий или сооружений, или отдельных конструкторских элементов, а также, при выполнении строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ;
7) «Тариф» — стоимость вывоза сортировки и захоронения 1 кубического метра (м3) ТБО на пункты переработки, размещения (захоронения), хранения отходов с мест их складирования;
8) «Размер оплаты услуги «Вывоз ТБО» «по сортировке и захоронению ТБО» — стоимость оплаты услуги, установленная в соответствии с действующим Тарифом, утвержденным в установленном порядке Услугодателем, а также Нормами образования и накопления ТБО по городу Кокшетау, утвержденными Решением Маслихата города Кокшетау от 7 октября 2022 года № № С-22/9 (далее – Нормы образования и накопления ТБО);
9) «Контейнерная площадка (мусоросборник)» – общая точка для сбора твердых бытовых отходов собственниками/нанимателями помещений, расположенных в жилых домах/административных зданиях (в том числе нежилых помещениях) (часть Централизованной системы сбора отходов);
10) «Полигон ТБО» — под полигоном захоронения отходов (далее — полигон) понимается специально оборудованное место постоянного размещения отходов без намерения их изъятия, соответствующее экологическим, строительным и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Услугодателем возмездных услуг по сортировке и захоронению ТБО, (далее — Услуги), доставленными мусоро – вывозящими организациями, далее МВО на территорию полигона ТБО из мест, отведенных для их накопления (Контейнерных площадок), и оплата Потребителем указанных Услуг, в соответствии с условиями Договора.
1.2. Услугодатель, оказывает Услуги Потребителю по сортировке и захоронению ТБО на полигоне ТБО на основании Экологического Кодекса Республики Казахстан.

2. Порядок и условия расчетов

2.1. Размер оплаты Услуги устанавливается и изменяется в соответствии с изменениями Тарифа.
2.2. Оплата за оказанные Услуги производится из расчета количества фактически проживающих в помещении (квартира, дом) лиц, либо из расчета количества зарегистрированных в помещении лиц (в случае если по данным органов внутренних дел или местного исполнительного органа в помещении зарегистрировано большее количество проживающих лиц), в соответствии с Размером оплаты за сортировку и захоронение ТБО на одного человека в месяц.
В случае выявления Услугодателем факта регистрации в помещении большего количества лиц, чем было установлено ранее по данным о фактическом проживании, Услугодатель осуществляет перерасчет платы за сортировку и захоронение ТБО по количеству зарегистрированных лиц.
2.3. Оплата за сортировку и захоронение ТБО производится не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным месяцем по платежным документам, выставленным Услугодателем путем перечисления на расчетный счет или внесения денежных средств в кассу Услугодателя.
2.4. В случае временного отсутствия Потребителя и/или лиц, совместно проживающих с ним, оплата за Услуги за время его/их отсутствия не взимается, при условии подачи соответствующего заявления в свободной форме и подтверждающего документа (справка о регистрации по месту временного проживания, справка лечебного учреждения, с места работы, санаторно-курортная путевка, квитанция об оплате за проживание в гостинице и т.д.).
Указанные обстоятельства принимаются во внимание для перерасчета оплаты с момента подачи Потребителем заявления.

3. Права и обязанности Потребителя

3.1. Потребитель имеет право:
3.1.1. На организацию работ по сортировке и захоронению отходов в соответствии с требованиями Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» и Экологического Кодекса РК.
3.1.2. На получение информации о применении Тарифов и Размера оплаты Услуг;
3.1.3. На судебную защиту в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в случае нарушения его прав.
3.2. Потребитель обязан:
3.2.1. Своевременно и в полном объеме, в установленные в настоящем Договоре сроки, оплачивать Услуги;
3.2.2. Своевременно предоставлять Услугодателю в явочном порядке информацию о любых изменениях, влекущих перерасчет Размера оплаты услуги, «Сортировка и захоронение ТБО» в том числе в случае изменения количества человек, проживающих в жилом помещении (квартире, доме и др.);
3.2.3. Обеспечить представителю Услугодателя необходимый доступ и условия для определения фактической численности проживающих в жилище;
3.2.4. Произвести полный расчет с Услугодателем, в случае совершения гражданско-правовых сделок с недвижимостью до даты выезда из занимаемого жилого помещения, либо в случае выбытия из арендуемого жилья;
3.2.5. Складировать образовавшиеся у него отходы в установленных для них местах временного хранения (при контейнерной системе удаления) либо в частных домовладениях в своей таре (емкости) произвольной конструкции с крышками в специально отведенных местах погрузки;
3.2.6. Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

4. Права и обязанности Услугодателя

4.1. Услугодатель имеет право:
4.1.1. Своевременно и в полном объеме получать от Потребителя оплату за Услуги и принимать меры, предусмотренные Договором, в случае нарушения сроков оплаты платежей;
4.1.2. При нарушении Потребителем сроков оплаты за оказанные по Договору Услуги, Услугодатель имеет право обратиться в судебные органы Республики Казахстан для защиты своих имущественных интересов, путем принудительного взыскания с Потребителя суммы задолженности и начисленных штрафных санкций.
4.1.3. Изменять тариф на предоставляемые услуги в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, а также Размер оплаты Услуги «Сортировка и захоронение ТБО» в случае выявления обстоятельств, указанных в п. 3.2.2. Договора.
4.2. Услугодатель обязан:
4.2.1. Осуществлять сортировку и захоронение отходов на полигоне ТБО в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан.
4.2.2. Производить круглосуточно прием отходов ТБО, собранных МВО от физических лиц города Кокшетау на полигоне ТБО.
4.2.3. Предоставлять через Единый расчетный центр (ЕРЦ) Потребителю платежные документы для оплаты за Сортировку и захоронение ТБО до 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором Услуги были оказаны;
4.2.4. Начислять платежи за оказание услуг, согласно сведений о количестве фактически проживающих человек или согласно данным о регистрации граждан, в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Договора;
4.2.5. Информировать Потребителя об изменении Тарифов на сортировку и захоронение ТБО, а также изменении условий сортировки и захоронения ТБО, не менее чем за 10 (десять) календарных дней до их введения, путем публикации в средствах массовой информации либо на официальном интернет-ресурсе Услугодателя;
4.2.6. Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

5. Ответственность сторон

5.1. Услугодатель и Потребитель несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5.2. При несвоевременной оплате Услуг, Потребитель уплачивает Услугодателю пеню. Начисление пени производится с 26 числа месяца, следующего за расчетным месяцем, в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной суммы.
5.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

6. Порядок рассмотрения споров

6.1. В случае возникновения споров по Договору, Стороны обязуются принять все необходимые меры для их досудебного урегулирования.
6.2. При недостижении согласия по возникшим спорам, они подлежат рассмотрению в суде в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. При этом, судебные споры о взыскании задолженности по Договору подлежат рассмотрению по месту нахождения объекта недвижимого имущества Потребителя, по которому оказываются Услуги.
6.3. Вопросы, не урегулированные Договором, рассматриваются в соответствии с положениями Гражданского кодекса Республики Казахстан, Экологическим Кодексом Республики Казахстан, действующими Правилами благоустройства территории городов Кокшетау, другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

7. Срок действия Договора

7.1. Договор вступает в силу со дня его опубликования в средствах массовой информации либо на официальном интернет-ресурсе Услугодателя и начала оказания Услугодателем Услуг по сортировке и захоронению ТБО для Потребителя.

8. Обстоятельства форс-мажора

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (стихийные явления, катастрофы, введение режима чрезвычайного положения и т.д., далее — «Форс-мажор»), которые возникли после заключения Договора и которые Стороны не могли не предвидеть, не предотвратить разумными способами.
8.2. При наступлении обстоятельств Форс-мажора Стороны освобождаются от материальной ответственности за несоблюдение договорных обязательств при условии, что Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств Форс-мажора, немедленно известит другую Сторону о наступлении обстоятельств Форс-мажора и возобновит выполнение условий Договора при прекращении их действия.
8.3. Обстоятельства Форс-мажора должны быть засвидетельствованы Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

9. Особые условия

9.1. Потребитель не вправе отказаться от заключения Договоров на сортировку и захоронение отходов с организацией, осуществляющей прием отходов для сортировки и захоронения.
9.2. Вступление в силу настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения взаимных обязательств, возникших до его принятия.
9.3. Настоящий Договор в соответствии со статьей 387 Гражданского кодекса Республики Казахстан является публичным.

Реквизиты Сторон

Тұтынушы / Потребитель
Аты, жөні, тегі  ________________________________________________________

____________________________________________________________________

Мекен жайы __________________________________________________________

____________________________________________________________________

ЖСН   _______________________________________________________________

Тел. _________________________________        Қолы    _______________________

 

ФИО ________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Адрес _______________________________________________________________

____________________________________________________________________

ИИН ________________________________________________________________

Тел. _________________________________  Подпись ________________________